Wybierz oddział

Przedszkole Samorządowe w Czempiniu Oddział
Ul. Borówko Stare

Historia

Czempińskie przedszkole rozpoczęło swoją działalność w marcu 1945 roku jako Ochronka Miejska, choć źródła historyczne podają, że działało już przed wojną. Prowadzone było przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek N.M.P.NP. i pod tym kierownictwem funkcjonowało do roku 1945.

Od 1 września 1949 Ochronka została przejęta przez Inspektorat Szkolny w Kościanie i przemianowana na Publiczne Przedszkole w Czempiniu. Kierownikiem została Pani Stefania Zawartowska.

W marcu 1950 r. baza przedszkola zostaje powiększona o jeden oddział, wychowawczynią dzieci młodszych zostaje Pani Aleksandra Filipiakówna (później Białożyt). Rok później zostaje zmieniona nazwa i w 1951 roku powstaje Państwowe Przedszkole w Czempiniu.

1 sierpnia 1952 roku kierownictwo Przedszkola przejmuje Pani Janina Rzymska, mianowana na to stanowisko przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydział Oświaty w Kościanie, a w roku 1956 Pani Zofia Nikiel (Kozłowska).

Kolejnym kierownikiem, od roku 1957, zostaje Pani Danuta Baranowska, a od 1962 r. Pani Halina Nowaczyk. W październiku 1965 roku Pani Nowaczyk rezygnuje ze stanowiska, a kierownikiem (później dyrektorem) zostaje Pani Maria Kornelia Wojciechowska - Witaszak, która funkcję tę piastuje do sierpnia 1984r., tj. do chwili przejścia na emeryturę. Dyrektorem zostaje wtedy Pani mgr Justyna Kaźmierczak.

W latach 60-tych , dzięki staraniom Powiatowej Rady Narodowej i dużym zaangażowaniu Pani Dyrektor Wojciechowskiej- Witaszak, zakupiono na cele przedszkolne willę z lat przedwojennych, z początku XX wieku, o niebanalnej architekturze przy ulicy Nowa 4, po przemysłowcu ob. Antonim Jezierskim, który zmarł 13.03.1965r. , w wieku 86 lat.

W dniu 30.12.1969 roku budynek został wykupiony i przekazany Miejskiej Radzie Narodowej w Czempiniu z przeznaczeniem na przedszkole.

Dzieci rozpoczęły zajęcia w nowym budynku przedszkolnym w dniu 17.10.1977 roku. Oficjalne otwarcie placówki nastąpiło w dniu 05.11.1977 roku, na którym obecne były miejscowe władze i zaproszeni goście. Przed oficjalnym otwarciem Pani Dyrektor Wojciechowska –Witaszak zorganizowała konkurs dla dzieci na nazwę przedszkola i od tego czasu do dziś przedszkole nosi nazwę „Bajkowy domek”.

We wrześniu 1980 roku powstaje w Czempiniu przy ulicy Świerczewskiego11 (obecnie ul. Borówko stare1/2) drugie przedszkole, prowadzone przez Kombinat PGR Czempiń, które swoją działalność zakończyło w roku 1991. Pierwszym kierownikiem w/w placówki zostaje Pani Ryszarda Borowczak (obecnie na emeryturze), która piastowała ten urząd do końca funkcjonowania przedszkola zakładowego ,tj. do roku 1991.

W 1982 r. w/w placówce nadano imię Arkadego Fiedlera, znanego podróżnika i autora wielu książek, m.in. „Dywizjon 303”, „Ryby śpiewają w Ukajali” i wielu innych, mieszkającego w Puszczykowie. Arkady Fiedler często odwiedzał przedszkole, opowiadał o podróżach, wprowadzał dzieci w nieznany, ciekawy świat przyrody, kultury, obdarowywał pamiątkami, m.in. maskami afrykańskimi rzeźbionymi w drewnie.

W 1991 roku obiekt przekazano w administrowanie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Czempiniu.

W owym czasie funkcjonowały w placówce 4 oddziały dzieci 6-letnich, tzw. „zerówki”, a nauczycielki wchodziły w skład grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej. Nadzór pedagogiczny i administracyjny pełniła dyrekcja Szkoły, której dyrektorem był Pan Karol Malicki.

We wrześniu 1993 roku w/w oddziały włączono do istniejącego Przedszkola, przy ulicy Nowa 4 w Czempiniu, którego dyrektorem była Pani mgr Justyna Kaźmierczak.

Od w/w roku w skład Przedszkola Czempiń wchodziło już 11 oddziałów:

 • 3 oddziały w Czempiniu, przy ul. Nowa 4,
 • 4 oddziały w Czempiniu, przy ul. Świerczewskiego 11,
 • po 1 oddziale w Jasieniu, Borowie, Gołębinie Starym i Gorzyczkach.

Przedszkole zatrudniało wtedy 18 nauczycielek, a do Przedszkola uczęszczało w owym czasie 266 dzieci, w tym 172 6-latków.

W roku 1994 Pani Dyrektor Kaźmierczak powołała na stanowiska wicedyrektora Panią mgr Renatę Skrobała.

W dniu 01.01.2000 r. stworzona została jednostka budżetowa o nazwie Przedszkole Samorządowe w Czempiniu, które liczyło 11 oddziałów przedszkolnych.

Dyrektorzy:

Dyrektorem przedszkola, od 15.10.1965 roku była Pani mgr Kornelia Wojciechowska –Witaszak, która pełniła tę funkcję do dnia 30 sierpnia 1984 roku.

Po 30 latach Pani Kornelia Wojciechowska – Witaszak odeszła na emeryturę.

Od dnia 01.09.1984 roku do 31.08. 2007 funkcję dyrektora piastowała Pani mgr Justyna Kaźmierczak.

Od 1.09.2007r. do 31.08.2017r. funkcję dyrektora sprawowała Pani mgr Renata Skrobała.

Od 1 września 2017r. funkcję dyrektora Przedszkola Samorządowego w Czempiniu pełni                                                             Pani mgr Honorata Ruszkowska, która na to stanowisko została wyłoniona w drodze konkursu.

Po zakończeniu I kadencji, w 2022r. dotychczasowa dyrektor ponownie przystąpiła do konkursu na stanowisko dyrektora i ponownie objęła tę funkcję na kolejną kadencję - od 1.09.2022 do 31.08.2027r. 

Zmiany nazwy  przedszkola:

 • od roku 1949 nosiło nazwę Publiczne Przedszkole w Czempiniu,
 • od roku 1951 – Państwowe Przedszkole w Czempiniu, ul. Długa nr 20,
 • od dnia 01.09.1991 roku nosi nazwę Przedszkole Nr 1 w Czempiniu, ul. Nowa 4,
 • od dnia 01.01.2000 zostaje jednostką budżetową o nazwie Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

Od 1.09.2016r. do 31.08.2018r.  Przedszkole Samorządowe w Czempiniu liczy 15 oddziałów dysponujących 375 miejscami.

 • 6 oddziałów ( 10,5 - godzinne) w Czempiniu, ul. Nowa 4 ( 3 nowe oddziały funkcjonują od marca 2017r., po rozbudowie przedszkola )
 • 4 oddziały (5-godzinne) w Czempiniu , ul. Borówko Stare ½,
 • 2 oddziały ( 5-godzinne) w Starym Gołębinie,
 • 3 oddziały (5-godzinne) w Jarogniewicach.

Od 1 września 2018r. Przedszkole Samorządowe liczy 14 oddziałów dysponujących 350 miejscami ( po zamknięciu  oddziału popołudniowego w Jarogniewicach z uwagi na brak zainteresowania opieką w tych godzinach).

Od 1 września 2019r. wydłużono pracę Oddziałów Przedszkolnych w Starym Gołębinie oraz Oddziałów Przedszkolnych w Jarogniewicach. W obydwu miejscowościach utworzono po jednym oddziale 8-godzinnym z obiadem, dostarczanym w formie cateringu. Posiłek jest przygotowywany w przedszkolnej kuchni w Czempiniu, ul. Nowa 4 i przewożony samochodem  specjalnie do tego celu zakupionym przez organ prowadzący.  W roku szkolnym 2019/2020 przedszkole proponuje 14 oddziałów z 350 miejscami.

 • 6 oddziałów ( 10,5 - godzinne) w Czempiniu, ul. Nowa 4
 • 4 oddziały (5-godzinne) w Czempiniu , ul. Borówko Stare ½,
 • 2 oddziały ( 5-godzinny oraz 8-godzinny z obiadem) w Starym Gołębinie,
 • 3 oddziały (5-godzinny oraz 8-godzinny z obiadem) w Jarogniewicach.

Od 1 września 2020r. Przedszkole Samorządowe liczy 13 oddziałów zlokalizowanych w 4 budynkach.

Ze względu na malejące zainteresowanie opieką 5-godzinną oferowaną w Oddziałach Przedszkolnych ul. Borówko Stare w Czempiniu, zrezygnowano z prowadzenia dwóch oddziałów dla 3,4-latków ( porannego i popołudniowego). Po konsultacjach z rodzicami , uruchomiono w zamian 1 oddział dla 3,4-latków w godzinach bardziej przyjaznych dzieciom w tym wieku, tzn. 9.00 do 14.15. 

Jednocześnie, dla zwiększenia dostępności opieki całodziennej dla dzieci rodziców pracujących, wydłużono czas pracy oddziałów w Jarogniewicach i Starym Gołębinie : od 6.30 do 15.30.                                                                                                                                   

Od tej pory funkcjonuje:

 • 6 oddziałów ( 10,5 - godzinne) w Czempiniu, ul. Nowa 4
 • 3 oddziały (5-godzinne) w Czempiniu , ul. Borówko Stare ½,
 • 2 oddziały ( 5-godzinny oraz 9-godzinny z obiadem) w Starym Gołębinie,
 • 3 oddziały (5-godzinny oraz 9-godzinny z obiadem) w Jarogniewicach.

Opisując dzieje wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czempiń, korzystaliśmy z różnych dostępnych źródeł. Jednak mamy świadomość, że zawarte w historii informacje mogą nie być w pełni zgodne z faktami, a niektóre z nich zostały zmienione lub wręcz pominięte.

Zatem mamy gorącą prośbę do osób, które posiadają wiedzę na temat wychowania przedszkolnego w Gminie Czempiń, aby uzupełniły historię w istotne fakty, odzwierciedlające rzeczywistość. Dziękujemy!